طراحی و تولید:

  • تجهیزات شنوایی
  • تجهیزات تحقیقاتی
  • تجهیزات گفتار درمانی
  • تجهیزات مخابراتی


  مرکز شنوایی شناسی:

  • ارزیابی شنوایی
  • تربیت شنیداری
  • تجویز سمعک
  • ارزیابی وزوز گوش

  main gallery
  • tiniphone
  • VRA
  • اتاقک
  • محرک بینایی
  • Screenphone
  • ادیومتر
  • بلندگو