• تبریک عید2
  • تبریک عید
  • Tiniphone 2
  • صوت سنج
  • اسکرینینگ دستی
  • ادیومتر
  • VRA
  • محرک بینایی
  • تبریک عید1
  • بلندگو
  • تبریک عید5
  • Screenphone
  • tiniphone
  • تبریک عید 4

  خدمات:

  طراحی و تولید:

  • تجهیزات شنوایی
  • تجهیزات تحقیقاتی
  • تجهیزات گفتار درمانی
  • تجهیزات مخابراتی


  مرکز شنوایی شناسی:

  • ارزیابی شنوایی
  • تربیت شنیداری
  • تجویز سمعک
  • ارزیابی وزوز گوش